top of page

Corona updates CCB

Bijgewerkt op: 4 jan. 2022

For English, see below


Update 4-1-2022: onze opleidingen vanaf 10 januari gaan door

Wij hebben besloten om onze opleidingen vanaf 10 januari weer door te laten gaan, ondanks de geldende lockdown. Onze branche valt onder de uitzonderingsregel omdat het gaat om opleidingen die iemand nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar beroep.

"Onder de uitzonderingsregel vallen opleidingen zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen ... het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid".

Vanaf 18 december tot 10 januari hadden we wel alle trainingen geannuleerd vanwege de alarmerende berichten over de omikron-variant. Nu de eerste tekenen zichtbaar worden dat deze variant mogelijk minder ziekmakend is, durven we het weer aan om trainingen te verzorgen. Wij doen dit uiteraard geheel conform het brancheprotocol voor de BHV opleiders met 1,5 meter afstand, kleine groepen, eigen les- en instructiemiddelen en uitgebreide hygiëne maatregelen. Mocht een deelnemer desondanks niet prettig voelen om nu een cursus bij ons te volgen, dan begrijpen we dat.

Wij verzoeken om dit zo snel mogelijk door te geven, zodat we niet met onverwachte kosten blijven zitten.

 

Update 18-12-2021: lockdown Nederland

Het Kabinet heeft opnieuw een strenge lockdown afgekondigd. Groot deel van Nederlandse bedrijven gaan dicht. Wij hebben daarom onze opleidingen met open inschrijving geannuleerd tot 10 januari. Alle deelnemers worden door ons per email geïnformeerd. We wachten de volgende persconferentie af om te bepalen of de opleidingen vanaf 10 januari door kunnen gaan of niet.

Alle groepstrainingen laten we in overleg met de betrokken organisaties doorgaan indien dat gewenst is.


Update 26-11-2021: nieuwe Covid maatregelen

Het kabinet heeft strengere maatregelen aangekondigd en een strenger thuiswerkadvies (Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand). Onze cursussen kunnen doorgaan, want wij houden rekening met 1,5 meter en hebben diverse maatregelen getroffen voor de veiligheid van onze cursisten. Ook erkent de overheid het belang van praktijkopleidingen zoals BHV en veiligheidstrainingen. Mocht je je desondanks niet prettig voelen om nu een cursus bij ons te volgen, dan begrijpen we dat.

Wij verzoeken je om dit zo snel mogelijk door te geven, zodat we niet met onverwachte kosten blijven zitten. Wij verplaatsen je dan naar een later tijdstip.


Update 15-11-2021: onze opleidingen gaan door.

Wij zien naar aanleiding van de maatregelen van de overheid en het gewijzigde protocol veilig trainen voor de branche van BHV opleiders (hier te downloaden) geen aanleiding om onze trainingen te annuleren of onze opzet te wijzigen.

Wij hadden al de benodigde maatregelen in stand gehouden:

 • Mondkapjesplicht bij verplaatsing in het lokaal en andere ruimtes.

 • 1,5 meter afstand. Onze lokalen zijn nog steeds ingericht op de 1,5 meter afstand, Ook in onze algemene ruimtes handhaven we deze afstand weer strenger.

 • Groepen van maximaal 7 personen in onze lokalen. Elke deelnemer heeft een eigen werkplek en middelen, zoals: eigen tafel, reanimatiepop, handschoenen, overig oefenmateriaal en desinfectiemiddelen.

 • Onze lunch wordt niet meer in de kantine geserveerd, maar elke deelnemer krijgt een eigen lunchtasje uitgereikt.

 • Bij gezondheidsklachten wordt de persoon verplaatst naar een andere cursus.

 • Onze luchtbehandelingsinstallatie in de lokalen circuleert geen lucht, maar voert binnenlucht af en zuigt buitenlucht direct aan zonder vermenging van beide luchtstromen.


Update 2-11-2021: 1,5 meter maatregelen en mondkapjes

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen hebben wij besloten per maandag 8 november de volgende veranderingen door te voeren:

 • Mondkapjes gebruik gaan we weer verplicht stellen in onze algemene ruimtes (ontvangst, gangen, toiletten) en bij verplaatsingen. Wanneer iemand een zitplaats heeft, dan mag het mondkapje af.

 • 1,5 meter gaan we weer scherper hanteren. Onze lokalen zijn nog steeds ingericht op de 1,5 meter afstand, maar we zullen de afstand ook in onze algemene ruimtes weer strenger handhaven.


Update 14-9-2021: afschaffing 1,5 meter maatregelen

Vanavond heeft het demissionair kabinet bekend gemaakt dat de 1,5 meter maatregelen afgeschaft worden per 25 september.


Wat betekent dit voor de maatregelen bij CCB Groep?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt wanneer hij/zij een training bij ons volgt, daarom hebben we besloten om een deel van onze maatregelen in stand te houden:


Maatregelen die voorlopig blijven:

 • Groepen van maximaal 7 personen in onze lokalen. Elke deelnemer heeft een eigen werkplek en middelen, zoals: eigen tafel, reanimatiepop, handschoenen, overig oefenmateriaal en desinfectiemiddelen.

 • Onze lunch wordt niet meer in de kantine geserveerd, maar elke deelnemer krijgt een eigen lunchtasje uitgereikt.

 • Bij gezondheidsklachten wordt de persoon verplaatst naar een andere cursus.

 • Onze luchtbehandelingsinstallatie in de lokalen circuleert geen lucht, maar voert binnenlucht af en zuigt buitenlucht direct aan zonder vermenging van beide luchtstromen.

We zijn blij dat we niet meer heel strak de 1,5 meter hoeven te hanteren, maar tegelijkertijd willen we de maatregelen langzaam afbouwen zodat iedereen zich er prettig bij blijft voelen.


26-6-2021 update: mondkapjesplicht vervalt (grotendeels) in ons gebouw

Vanaf zaterdag 26-6 vervalt de mondkapjesplicht binnen ons gebouw. Aanwezigen hoeven dan niet meer een mondkapje te dragen in de lokalen en verkeersruimten van ons gebouw, tenzij de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

Dit zou het geval kunnen zijn wanneer we in ons praktijkhuis BHV-scenario's oefenen. Hierbij is niet helemaal de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Kom jij BHV opleiding of herhaling bij ons volgen? Neem dan voor de zekerheid een mondkapje mee. Je trainer/instructeur zal aangeven of en wanneer het toch beter is om een mondkapje te dragen.


27-2-2021 update: praktijkopleidingen EHBO en BHV mogen weer!

Afgelopen dinsdag 23-2 heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. In de versoepelingen per 3 maart worden opleidingen en cursussen in het kader van bedrijfsveiligheid vrijgesteld van het verbod op openstelling van publieke plaatsen. Specifiek worden ook EHBO en BHV opleidingen genoemd. Dit betekent dat we weer praktijkopleidingen mogen verzorgen. Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol. Er wordt aangeven vanuit de branchevereniging (bvbn.nl) dat "opleiders maken, daar waar mogelijk, gebruik van e-learning om de contactmomenten te beperken."


Wat betekent dit voor onze klanten?

Wij hebben in januari gekozen voor duidelijkheid voor onze klanten en zijn gestopt met het eindeloos verplaatsen van trainingen door de lockdown en bijhorende maatregelen. Belangrijk onderdeel hiervan is het verzorgen van online trainingen. Deze lijn houden we vast, maar we hebben nu door bovenstaande nieuws wel meer mogelijkheden voor het geven van praktijktrainingen. Dit betekent op dit moment:

 • Herhaling BHV: tot de zomer volgen de deelnemers een online deel (1,5 uur) en optioneel een e-learning ter ondersteuning. Na de zomer volgen alle deelnemers het (verkorte) praktijkdeel.

 • Opleiding BHV, EHBO en Kinder-EHBO: vanaf 3 maart gaan we deze weer organiseren voor kleine groepjes bij ons op locatie. Het is belangrijk dat medewerkers van onze klanten opgeleid kunnen worden in het kader van bedrijfsveiligheid.


Voor meer informatie over welke maatregelen we hebben getroffen op onze locatie, zie: onze eerdere blogpost

 

25-1-2021 update:

We gaan op 11 februari starten met online bhv herhalingen. We organiseren dan webinars van 1,5 uur waar de onderwerpen van de bhv herhaling kort en bondig aan bod komen. Later in het voorjaar plannen we de praktijksessies, waarbij cursisten in groepjes van gemiddeld 6 personen heel kort en krachtig de praktijkvaardigheden beoefenen. We willen dit in sessies van zo’n 2 uur doen. Bij elkaar dus 3,5 uur training. Dit is korter dan normaal, maar door het trainen in kleine groepen geloven we dat de leeropbrengst gelijk is aan de standaard herhaling bhv van vóór Covid-19. De cursisten worden pas competent bevonden als ze beide onderdelen gevolgd hebben.12-1-2021 update:

Vanavond hebben we te horen gekregen dat de "harde lockdown" verlengd wordt tot en met 9 februari. Dit betekent dat wij alle fysieke trainingen en oefeningen gedurende deze periode annuleren.

Alle deelnemers aan deze trainingen informeren we per mail. Zodra de maatregelen versoepeld worden en we weer bedrijfsmatig bij elkaar mogen komen, gaan we de trainingen weer opstarten. Alle deelnemers worden dan opnieuw per email geïnformeerd.

Het is mogelijk dat BHV/EHBO diploma's of certificaten verlopen tijdens de lockdown door een geannuleerde training. Wanneer de deelnemer op een later tijdstip de betrokken training volgt, wordt het diploma/certificaat alsnog verlengd.


Vragen? Mail opleidingen@ccb-groep.nl of bel 020 – 528 6889.


Blijf gezond en veilig!

Team CCB Groep


 

ENGLISH:


Update 4-1-2022: our courses will continue from January 10th

We have decided to resume our courses from January 10, despite the current lockdown. Our sector falls under the exception rule because it concerns training that someone needs for the exercise of his/her profession.

"The exception rule includes training such as the first aid training that is necessary for someone's profession or position, such as a company emergency response officer. This will usually involve practical certificates with a limited period of validity or practical exams that must be taken periodically ... following a course as an emergency response officer or courses aimed at industrial safety".

From December 18 to January 10, we had canceled all training sessions due to the alarming reports about the omikron-variant. Now that the first signs are becoming visible that this variant may be less sickening, we dare to provide training again. We do this, of course, in accordance with the industry protocol for emergency response trainers with 1,5 meters distance, small groups, individual instruction and teaching aids and extensive hygiene measures. If a participant nevertheless does not feel comfortable taking a course with us, we understand that. We request that someone informs us as soon as possible if this is the case, so that we are not left with unexpected costs.

 

Update 18-12-2021: lockdown Netherlands

The government has again announced a strict lockdown. A large part of Dutch companies will be closed. We have therefore cancelled all our open enrollment training until January 10. All participants are sent by e-mail by us. We are waiting for the next press conference to determine whether the courses can continue from January 10 or not.

We allow all group courses to continue in consultation with the organizations involved.


Update 26-11-2021: new Covid measures

The cabinet has announced stricter measures and stricter home working advice (Work at home. If that is not possible: always keep 1.5 meters distance at work). Our courses can continue, because we take the 1.5 meters into account and have taken various measures for the safety of our students. The government also recognizes the importance of practical training such as emergency response and safety training.

If you - nevertheless - do not feel comfortable taking this course now, we understand it.

We request that you inform us as soon as possible, so that we are not left with unexpected costs. We will then move you to a later time.


Update 15-11-2021: our courses continue.

As a result of government measures and the changed protocol for safe Emergency response training during Covid (click here to download in Dutch), we see no reason to cancel our training sessions or change our internal measures.


We had already maintained the necessary measures:

 • Use of face masks in our general areas (reception, corridors, toilets) and when when moving from one location to another. When someone has a seat, the mask can be removed.

 • 1.5 metre measures. Our classrooms are still arranged at the 1,5 meter measures, but we also maintain the distance more strictly in our general areas.

 • Groups of up to 7 people in our classrooms. Each participant will have their own working station, materials and reanimation dummy.

 • Our lunch is no longer served in the canteen, but each participant will receive their own lunch bag.

 • In case of health problems, the person is moved to another course.

 • Our air treatment installation does not circulate air, but extracts indoor air and draws in outside air directly without mixing the two air flows.

Update 2-11-2021: 1,5 meter measures and face masks

As a result of the announced measures, we have decided to implement the following changes as of Monday 8 November:

 • We will make the use of face masks mandatory again in our general areas (reception, corridors, toilets) and when when moving from one location to another. When someone has a seat, the mask can be removed.

 • We will use 1,5 meter measures sharper again. Our classrooms are still arranged at the 1,5 meter measures, but we will also maintain the distance more strictly in our general areas.


Update 14-9-2021: abolition of 1.5 meter measures

Tonight the Dutch cabinet announced that the 1.5 meter measures will be abolished as of September 25.


What does this mean for the measures at CCB Groep? We think it is important that everyone feels safe when he / she follows a training with us, which is why we have decided to maintain some of our measures:


Measures that remain for the time being:

 • Groups of up to 7 people in our classrooms. Each participant will have their own working station, materials and reanimation dummy.

 • Our lunch is no longer served in the canteen, but each participant will receive their own lunch bag.

 • In case of health problems, the person is moved to another course.

 • Our air treatment installation does not circulate air, but extracts indoor air and draws in outside air directly without mixing the two air flows.

We are happy that we no longer have to apply the 1,5 meters measures very tightly, but at the same time we want to gradually reduce the measures so that everyone feels comfortable with it.


26-6-2021 update: face mask obligation expires (largely) in our building

From Saturday 26-6, the face mask obligation will expire within our building. People no longer have to wear a face mask in the classrooms and traffic areas of our building, unless the 1.5 meters distance cannot be guaranteed.

This could be the case when we practice emergency response scenarios in our practice house. The 1,5 meters distance cannot be guaranteed completely there.

Are you about to follow emergency response training or repetition with us? Take a face mask with you just to be sure. Your trainer/instructor will indicate whether and when it is better to wear a face mask.


27-2-2021 update: practical training first aid and emergency response are allowed again!

Last Tuesday 23-2, the cabinet announced some relaxation. In the relaxation as of 3 March, training and courses in the context of occupational safety are exempted from the ban on opening public places. Specifically, first aid and emergency response training are also mentioned. This means that we can provide practical training again. Of course always taking into account the 1.5 meter distance, corona measures and the industry protocol. The sector association (bvbn.nl) indicates that "training companies make use of e-learning, where possible, to limit the contact moments."


What does this mean for our customers?

In January, we opted for clarity for our customers and stopped endlessly moving training courses due to the lockdown and associated measures. An important part of this is providing online training. We will maintain this line, but now we have more options for giving practical training due to the above news. This currently means:

 • ERO repetition: until the summer, the participants follow an online part (1.5 hours) and optionally an e-learning for support. After the summer, all participants will follow the (shortened) practical part.

 • Training BHV, First Aid and First Aid for children: from 3 March we will organize this again for small groups at our location. It is important that employees of our customers can be trained in the context of company safety.


12-1-2021 update:

Tonight we were told that the "hard lockdown" will be extended until Februaru 9th. This means that we cancel all physical training and exercises during this period.

We will inform all participants of these courses by email. As soon as the measures are released and we are allowed to meet again commercially, we will start the courses again. All participants will then be informed by email.

It is possible that ERO / First Aid diplomas or certificates will expire during the lockdown due to a canceled training. When the participant follows the relevant training at a later date, the diploma / certificate is still extended.


Questions? Mail opleidingen@ccb-groep.nl or call 020 - 528 6889.


Stay healthy and safe!

Team CCB Group


312 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page