Corona updates CCB

Bijgewerkt: jun 25

For English, see below


26-6-2021 update: mondkapjesplicht vervalt (grotendeels) in ons gebouw

Vanaf zaterdag 26-6 vervalt de mondkapjesplicht binnen ons gebouw. Aanwezigen hoeven dan niet meer een mondkapje te dragen in de lokalen en verkeersruimten van ons gebouw, tenzij de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

Dit zou het geval kunnen zijn wanneer we in ons praktijkhuis BHV-scenario's oefenen. Hierbij is niet helemaal de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Kom jij BHV opleiding of herhaling bij ons volgen? Neem dan voor de zekerheid een mondkapje mee. Je trainer/instructeur zal aangeven of en wanneer het toch beter is om een mondkapje te dragen.


27-2-2021 update: praktijkopleidingen EHBO en BHV mogen weer!

Afgelopen dinsdag 23-2 heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. In de versoepelingen per 3 maart worden opleidingen en cursussen in het kader van bedrijfsveiligheid vrijgesteld van het verbod op openstelling van publieke plaatsen. Specifiek worden ook EHBO en BHV opleidingen genoemd. Dit betekent dat we weer praktijkopleidingen mogen verzorgen. Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol. Er wordt aangeven vanuit de branchevereniging (bvbn.nl) dat "opleiders maken, daar waar mogelijk, gebruik van e-learning om de contactmomenten te beperken."


Wat betekent dit voor onze klanten?

Wij hebben in januari gekozen voor duidelijkheid voor onze klanten en zijn gestopt met het eindeloos verplaatsen van trainingen door de lockdown en bijhorende maatregelen. Belangrijk onderdeel hiervan is het verzorgen van online trainingen. Deze lijn houden we vast, maar we hebben nu door bovenstaande nieuws wel meer mogelijkheden voor het geven van praktijktrainingen. Dit betekent op dit moment:

  • Herhaling BHV: tot de zomer volgen de deelnemers een online deel (1,5 uur) en optioneel een e-learning ter ondersteuning. Na de zomer volgen alle deelnemers het (verkorte) praktijkdeel.

  • Opleiding BHV, EHBO en Kinder-EHBO: vanaf 3 maart gaan we deze weer organiseren voor kleine groepjes bij ons op locatie. Het is belangrijk dat medewerkers van onze klanten opgeleid kunnen worden in het kader van bedrijfsveiligheid.


Voor meer informatie over welke maatregelen we hebben getroffen op onze locatie, zie: onze eerdere blogpost

25-1-2021 update:

We gaan op 11 februari starten met online bhv herhalingen. We organiseren dan webinars van 1,5 uur waar de onderwerpen van de bhv herhaling kort en bondig aan bod komen. Later in het voorjaar plannen we de praktijksessies, waarbij cursisten in groepjes van gemiddeld 6 personen heel kort en krachtig de praktijkvaardigheden beoefenen. We willen dit in sessies van zo’n 2 uur doen. Bij elkaar dus 3,5 uur training. Dit is korter dan normaal, maar door het trainen in kleine groepen geloven we dat de leeropbrengst gelijk is aan de standaard herhaling bhv van vóór Covid-19. De cursisten worden pas competent bevonden als ze beide onderdelen gevolgd hebben.


Voor meer informatie, zie: https://www.ccb-groep.nl/post/herhaling-bhv-vanaf-11-2-online


12-1-2021 update:

Vanavond hebben we te horen gekregen dat de "harde lockdown" verlengd wordt tot en met 9 februari. Dit betekent dat wij alle fysieke trainingen en oefeningen gedurende deze periode annuleren.

Alle deelnemers aan deze trainingen informeren we per mail. Zodra de maatregelen versoepeld worden en we weer bedrijfsmatig bij elkaar mogen komen, gaan we de trainingen weer opstarten. Alle deelnemers worden dan opnieuw per email geïnformeerd.

Het is mogelijk dat BHV/EHBO diploma's of certificaten verlopen tijdens de lockdown door een geannuleerde training. Wanneer de deelnemer op een later tijdstip de betrokken training volgt, wordt het diploma/certificaat alsnog verlengd.


Vragen? Mail opleidingen@ccb-groep.nl of bel 020 – 528 6889.


Blijf gezond en veilig!

Team CCB Groep


ENGLISH:26-6-2021 update: face mask obligation expires (largely) in our building

From Saturday 26-6, the face mask obligation will expire within our building. People no longer have to wear a face mask in the classrooms and traffic areas of our building, unless the 1.5 meters distance cannot be guaranteed.

This could be the case when we practice emergency response scenarios in our practice house. The 1,5 meters distance cannot be guaranteed completely there.

Are you about to follow emergency response training or repetition with us? Take a face mask with you just to be sure. Your trainer/instructor will indicate whether and when it is better to wear a face mask.


27-2-2021 update: practical training first aid and emergency response are allowed again!

Last Tuesday 23-2, the cabinet announced some relaxation. In the relaxation as of 3 March, training and courses in the context of occupational safety are exempted from the ban on opening public places. Specifically, first aid and emergency response training are also mentioned. This means that we can provide practical training again. Of course always taking into account the 1.5 meter distance, corona measures and the industry protocol. The sector association (bvbn.nl) indicates that "training companies make use of e-learning, where possible, to limit the contact moments."


What does this mean for our customers?

In January, we opted for clarity for our customers and stopped endlessly moving training courses due to the lockdown and associated measures. An important part of this is providing online training. We will maintain this line, but now we have more options for giving practical training due to the above news. This currently means:

  • ERO repetition: until the summer, the participants follow an online part (1.5 hours) and optionally an e-learning for support. After the summer, all participants will follow the (shortened) practical part.

  • Training BHV, First Aid and First Aid for children: from 3 March we will organize this again for small groups at our location. It is important that employees of our customers can be trained in the context of company safety.


12-1-2021 update:

Tonight we were told that the "hard lockdown" will be extended until Februaru 9th. This means that we cancel all physical training and exercises during this period.

We will inform all participants of these courses by email. As soon as the measures are released and we are allowed to meet again commercially, we will start the courses again. All participants will then be informed by email.

It is possible that ERO / First Aid diplomas or certificates will expire during the lockdown due to a canceled training. When the participant follows the relevant training at a later date, the diploma / certificate is still extended.


Questions? Mail opleidingen@ccb-groep.nl or call 020 - 528 6889.


Stay healthy and safe!

Team CCB Group


196 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven