Coronavirus nieuws CCB Groep

Bijgewerkt: 5 dagen geleden

FOR ENGLISH, SEE BELOWNL: update 2-4: vragen en antwoorden voor BHV'ers/EHBO'ers


Wij hebben besloten dat we alle trainingen annuleren tot in ieder geval 1 juni a.s.

Wat betekent dit voor onze cursisten:

Mijn BHV/EHBO certificaat zal nu verlopen. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Alle BHV en EHBO certificaten die in deze periode verlopen, zullen later verlengd worden na het volgen van de benodigde herhaling. Er wordt door de certificerende instanties uitstel verleend.

Mag ik tijdens de COVID-19 pandemie nog wel een slachtoffer met circulatiestilstand reanimeren?

Jazeker, maar wel met aanpassingen in het normale protocol. In ieder geval geen mond-op-mond beademingen meer. Lees graag het volledige artikel op de site van de Nederlandse Reanimatie Raad:

https://www.reanimatieraad.nl/news/?c=n&code=dJde6xd2S8d2btb8scTZ5jdztjCnT4fe

Als ik als BHV’er wordt ingezet zonder dat ik een herhaling heb gevolgd, hoe zit het met aansprakelijkheid?

Volgens de Arbo-wet moet een BHV’er adequaat opgeleid en geoefend zijn. Als je kunt aantonen dat je alleen nu door omstandigheden geen herhaling hebt gevolgd, maar dat normaal gesproken wel zou doen, dan is dat voldoende bewijs in het kader van aansprakelijkheid. Als de periode van geen trainingen geven nog veel langer duurt, dan zullen we je ook gaan uitnodigen voor online trainingen om je kennis en vaardigheden bij te houden.

Wanneer worden de trainingen ingehaald?

Hier hebben we nog geen pasklaar antwoord op. Het heeft te maken met de verschillende scenario's rondom het coronavirus. Als we voor de zomer weer trainingen kunnen gaan geven, dan kan een deel nog ingehaald worden, maar het is realistischer om aan te nemen dat de meeste trainingen zullen verschuiven tot na de zomervakantie. Dit bekijken we per periode en de geldende maatregelen van de overheid.

Hebben jullie in de tussentijd nog wel wat te doen? :-)

Ja hoor, wij zijn onze cursisten administratie aan het opschonen, nieuwe werkvormen aan het bedenken, zoals online varianten en e-learning. Ook ontwikkelen we alvast nieuwe lesstof voor de herhalingstrainingen na de zomervakantie.

Ik heb nog een andere vraag, hoe en wanneer kan ik jullie bereiken?

Wij zijn in deze periode bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 14:00 uur via email of telefoon.


ENG: update 2-4: FAQ for emergency response officers and first aiders


We have decided that we will cancel all training until at least June 1. What does this mean for our course participants:

My emergency response / first aid certificate will expire in this period. How is this dealt with?

All emergency response and first aid certificates that expire during this period will be extended later after following the required refresher course. Postponement is granted by the certification organization.

Can I still resuscitate a victim during the COVID-19 pandemic?

Yes, but with modifications to the normal protocol. In any case, no more mouth-to-mouth ventilations. Please read the full article on the site of the Dutch Resuscitation Council (in Dutch):

https://www.reanimatieraad.nl/news/?c=n&code=dJde6xd2S8d2btb8scTZ5jdztjCnT4fe

If I am deployed as an emergency response officer without having followed a repetition course, what about liability?

According to the Working Conditions Act, an emergency response officer must be adequately trained. If you can show that you have not followed a refresher due to these circumstances, but would normally do so, then that is sufficient evidence in the context of liability. If the period of no training lasts much longer, we will also invite you to online training to keep your knowledge and skills up to date.

When will the postponed training take place?

We do not yet have a ready-made answer to this. It has to do with the different scenarios and the further spreading of the coronavirus. If we can start training again before the summer, a part can still be caught up, but it is more realistic to assume that most training sessions will be rescheduled after the summer holiday. It largely depends on the upcoming spread of the virus and the measures taken by the government.

Do you have anything to do in the meantime? :-)

Yes, we are cleaning up our administration system, coming up with new learning methods, such as online variants and e-learning. We are also developing new training material for the refresher courses after the summer holidays.

I have another question, how and when can I reach you?

We are available during this period on weekdays from 8:30 am to 2:00 pm by email or telephone.

NL: update 31-3: we annuleren alle trainingen tot 1 juni


Beste lezer,


Vanavond om 19:00 heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige maatregelen verlengd worden en dat onder andere de scholen gesloten blijven tot en met 28 april. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

Ik heb besloten om mijn verantwoordelijkheid te nemen en al onze trainingen tot 1 juni te annuleren. Ik kies hiervoor om duidelijkheid te verschaffen aan onze relaties, alle cursisten en de groep ZZP'ers die zich voor ons inzetten. Ik besef me ook heel goed dat als het openbare leven zachtjes aan op gang komt na de meivakantie (als we geluk hebben), dat het volgen van een BHV of EHBO training absoluut niet de eerste prioriteit is.

Als ondernemer doet deze beslissing pijn, maar deze pijn is vooral van financiële aard en gelukkig hebben we een gezond bedrijf. Deze pijn is natuurlijk ook helemaal niets vergeleken met al het leed van patiënten op de IC, de nabestaanden van de overledenen en alle mensen in de zorg die werken onder extreme omstandigheden.

Wij gaan ervoor zorgen dat de BHV’ers en EHBO’ers hun certificaat geldig kunnen houden en - belangrijker nog - kunnen handelen in geval van nood. Dit zal wel de nodige flexibiliteit gaan vergen, maar samen komen we er uit.

Weet ook dat wij achter de schermen werken aan allerlei mogelijke scenario's en bijbehorende oplossingen. Uiteraard gaan we komende tijd fors investeren in digitale leeroplossingen, maar dit willen we goed en gedegen doen en inzetten op kwaliteit (en niet op snelheid).

Veel kracht en goede gezondheid toegewenst!

Jan Hemmers

Eigenaar CCB GroepENG update 31-3: we cancel all training until June 1.


Dear reader,

Tonight at 19:00 the cabinet announced that the current measures will be extended and that the schools (among others) will be closed until April 28. The ban on events will remain in effect until June 1.

I have decided to take my responsibility and cancel all our training until June 1. I choose this to provide clarity to our relations, all students and the group of self-employed people who work for us. I am also well aware that if public life starts slowly after the May holiday (if we are lucky), following an emergency response or first aid training is definitely not the first priority.

As an entrepreneur this decision hurts, but this pain is mainly of a financial nature and fortunately we have a healthy company. This pain is - of course - nothing at all compared to all the suffering of patients in the Intensive Care, the relatives of the deceased and all the people in the hospitals who work under extreme conditions.

We will ensure that the emergency response officers and first-aiders can keep their certificate valid and - more importantly - act in case of an emergency. This will require the necessary flexibility, but we will work it out together.

Know that we work behind the scenes on all kinds of possible scenarios and associated solutions. We will of course invest heavily in digital learning solutions in the near future, but we will do this well and thoroughly and focus on quality (and not speed).

We wish you lots of strength and good health!


Jan Hemmers

Owner CCB Groep

NL: Update 25-3: onze openingstijden zijn gewijzigd


Vanaf vandaag werken we allemaal thuis. Omdat we geen trainingen meer verzorgen maar wel iedereen aan het werk willen houden, hebben we besloten dat we kortere dagen gaan werken. Onze openingstijden zijn daarom gewijzigd naar: 8:30 tot 14:00 uur.


Tijdens onze openingstijden zijn we normaal bereikbaar, maar het telefoonnummer is doorgeschakeld naar een mobiel. Het kan dus voorkomen dat je bij een voicemail uitkomt. Probeer het dan graag later opnieuw of laat een bericht achter. We zijn ook bereikbaar via: opleidingen@ccb-groep.nl.

ENG: Update 25-3: our opening hours have changed

As of today we all work at home. Because we no longer provide training but want to keep everyone working, we have decided to work shorter days. Our opening hours have therefore changed to: 8:30 am to 2:00 pm. We are normally available during our opening hours, but the phone number has been forwarded to a mobile. It is therefore possible that you end up with a voicemail. Please try again later or leave a message. We are also available via: opleidingen@ccb-groep.nl.


NL: Update 16-3: alle cursussen tot 6 april geannuleerd


Naar aanleiding van het besluit van het kabinet vandaag om alle scholen te sluiten, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en besloten dat we alle cursussen tot 6 april annuleren. In deze tijd van steeds groter wordende zorgen omtrent de verspreiding van het virus, kunnen we niet anders dan dit besluit te nemen.


Zodra er meer bekend is over het verdere verloop rondom het coronavirus en de maatregelen door RIVM en het kabinet, zullen we weer contact opnemen met alle deelnemers om een nieuwe cursus in te plannen op een later tijdstip.


Wat gebeurt er wanneer mijn diploma of certificaat nu verloopt?

Niks, zodra je de herhaling weer hebt gevolgd op een later tijdstip wordt je certificaat weer verlengd.


Moet ik zelf contact opnemen om een nieuwe cursus in te plannen?

Nee, wij houden bij welke cursussen we hebben geannuleerd en zullen alle deelnemers later weer benaderen om een nieuwe datum in te plannen.


Voor ons laatste nieuws over het coronavirus, hou graag onze website in de gaten: https://www.ccb-groep.nl/post/coronavirus


Heb je nog andere vragen?


Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie rondom het coronavirus?

Je kan alle actuele informatie terugvinden op de website van het RIVM www.rivm.nl.


Team CCB


ENG: Update 16-3: all courses up to April 6 are cancelled


Following the cabinet's decision today to close all schools, we have taken our responsibility and decided to cancel all courses up to April 6. In this day and age of growing concerns about the spread of the virus, we cannot help but make this decision.


As soon as more is known about the further course of the coronavirus and the measures by RIVM and the Cabinet, we will contact all participants again to schedule a new course at a later date.


What happens if my diploma or certificate expires now?

Nothing, as soon as you follow the repetition course at a later time, your certificate will be renewed again.


Do I have to contact CCB myself to schedule a new course?

No, we keep track of which courses we canceled and will approach all participants later to schedule a new date.


For our latest news about the coronavirus, keep an eye on our website: https://www.ccb-groep.nl/post/coronavirus


Do you have any other questions?


Do you want to stay informed about the current situation regarding the coronavirus?

You can find all current information on the RIVM website www.rivm.nl.


Team CCBNL: Update 13-3: vragen en antwoorden (Q&A)


We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden geformuleerd. Staat je vraag er niet tussen, dan kun je een mail sturen naar: opleidingen@ccb-groep.nl


Ik heb lichte klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging/koorts. Moet ik nu thuisblijven?

Ja, volg de richtlijnen van RIVM.


Als dit op jou van toepassing is, dan vragen we je om contact met ons op te nemen via:

Wij verplaatsen jouw cursusinschrijving dan kosteloos naar een andere datum.


Ik heb geen klachten. Kan ik gewoon naar de cursus komen?

Ja, je kan gewoon naar de cursus komen. Er is geen reden om thuis te blijven.


Tot wanneer gelden de maatregelen?

Deze gelden in ieder geval tot 31 maart 2020, tenzij het RIVM met nieuwe richtlijnen komt.


Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?

De overheid roept op om geen handen te schudden. Was regelmatig je handen. Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.


Welke maatregelen heeft CCB Groep getroffen?

Wij verstrekken bij alle cursussen waarbij er gereanimeerd wordt aan iedere deelnemer een gelaatsdoekje (kiss of life) zodat op een hygiënische wijze de beademing geoefend kan worden. Verder ontsmetten onze instructeurs de reanimatiepoppen extra goed met alcohol conform recente richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Ook zullen we de longen van de reanimatiepoppen vaker vervangen.


Wil je op de hoogte blijven van de actuele situatie rondom het coronavirus?

Je kan alle actuele informatie terugvinden op de website van het RIVM www.rivm.nl. Uiteraard vindt je de actuele situatie ook terug op onze website.


Team CCB


ENG: Update 13-3: questions & answers (Q&A)


We have formulated the most frequently asked questions and answers. If your question is not listed, you can send an email to: opleidingen@ccb-groep.nl


I have minor complaints such as coughing, colds and high temperatur / fever. Do I have to stay home now?

Yes, follow the guidelines of RIVM.


If this applies to you, we ask you to contact us at:

We will then transfer your course registration to another date free of charge.


I have no complaints. Can I just come to the course?

Yes, you can just come to the course. There is no reason to stay at home.


Until when do the measures apply?

In any case, these apply until March 31, 2020, unless RIVM comes up with new guidelines.


What precautions can you take yourself?

The government calls for no shaking of hands. Wash your hands regularly. If you have a cold, use tissue paper and throw it away after use. You sneeze and / or cough in the inside of your elbow.


What measures has CCB Group taken?

We provide a “kiss of life” to all course participants (face cloth, to ventilate in a safe and hygienic way). We have also asked all our instructors to disinfect the CPR dolls more extensively with alcohol in accordance with recent guidelines from the Dutch Resuscitation Council (NRR). We will also replace the lungs of resuscitation dolls more often.


Do you want to stay informed about the current situation regarding the coronavirus?

You can find all current information on the RIVM website www.rivm.nl. Of course you will also find the current situation on our website.


Team CCB

161 keer bekeken