top of page

Coronavirus: beleid en maatregelen

FOR ENGLISH, SEE BELOW THIS ARTICLE


Beste relatie,


We krijgen steeds meer vragen over het coronavirus (COVID-19) en over onze BHV/EHBO cursussen. Hierbij willen we je informeren over ons beleid en de maatregelen die we hebben getroffen.


  • De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) geeft in een recent bericht over het oefenen van beademingen het volgende aan: Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Het besmettingsgevaar ligt veel meer in het aanwezig zijn bij een cursus dan bij het overdragen via direct contact door het om de beurt oefenen met mond op pop beademing. Dezelfde gevaren en risico’s gelden in feite ook in een regulier griep seizoen.

  • We gaan bij alle cursussen waarbij er gereanimeerd wordt, vanaf deze week aan iedere deelnemer een gelaatsdoekje (kiss of life) verstrekken zodat op een hygiënische wijze de beademing geoefend kan worden. Verder hebben wij aan al onze instructeurs gevraagd om de reanimatiepoppen extra met alcohol te ontsmetten conform recente richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Ook zullen we de longen van de reanimatiepoppen vaker vervangen.

  • Indien een cursist(e) niet wilt beademen, dan gaan we er coulant mee om. Het kan echter wel consequenties hebben: bij een herhalingsopleiding: zonder beademing kunnen we de cursist(e) wel competent verklaren. Bij een basisopleiding: zonder beademing kunnen we de cursist(e) niet competent verklaren voor onderdeel reanimatie. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de certificering. Dit onderdeel zal hij/zij dan op een ander moment moeten inhalen.

  • Indien een deelnemer verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, dan mag hij/zij kosteloos annuleren. Wel willen we je verzoeken om de overige deelnemers zonder klachten niet te laten annuleren zodat onze cursussen zoveel mogelijk door kunnen gaan.

  • Alle deelnemers aan onze cursussen informeren we via de cursusuitnodiging waar we extra informatie over het coronavirus aan toevoegen. Ook zullen we extra mededelingen plaatsen op onze website en via social media verspreiden.


Omdat we heel voorzichtig omgaan met besmettingsgevaar zullen we ook instructeurs van ons met ziekteklachten thuis houden en kan het dus voorkomen dat we een cursus moeten annuleren. We vragen je hiervoor ook begrip te hebben.


Als er nieuwe ontwikkelingen zijn en ons beleid wijzigt, dan informeren we je weer.


Voor vragen, neem graag contact op met ons kantoor.


Met vriendelijke groet


Jan Hemmers

Directie 

ENGLISH:


Dear relation,


We get more and more questions about the corona virus (COVID-19) and about our emergency response / first aid courses. With this article we want to inform you about our policy and the measures we have taken:


  • The Dutch Resuscitation Council (NRR) states the following in a recent report about practicing artificial respiration: The new corona virus is transmitted by coughing and sneezing. The risk of infection lies much more in being present at a course than in transferring through direct contact by practicing mouth-to-mouth respiration. The same dangers and risks also apply in a regular flu season.

  • From this week on, we will provide every participant with resuscitation courses with a “kiss of life” (face cloth, to ventilate in a safe and hygienic way). We have also asked all our instructors to disinfect the CPR dolls more extensively with alcohol in accordance with recent guidelines from the Dutch Resuscitation Council (NRR). We will also replace the lungs of resuscitation dolls more often.

  • If a student does not want to ventilate, we will deal with it in a more lenient manner. However, it can have consequences: with a refresher course: without ventilation we can declare the student competent. In the case of basic training: without ventilation, we cannot declare the student competent for resuscitation. This may have consequences for the certification. He / she will then have to catch up with this part at another time.

  • If a participant has a cold and / or fever, he / she may cancel the course free of charge. However, we would ask you not to have the other participants cancel without complaints so that our courses can continue as much as possible.

  • We inform all participants in our courses via the course invitation to which we add additional information about the corona virus. We will also post additional announcements on our website and distribute via social media.

Because we are very careful with the risk of infection, we will also keep instructors of ours with illnesses at home and it may happen that we have to cancel a course for this reason. We ask for your understanding.


If there are new developments and our policy changes, we will inform you again.


Thank you for your cooperation. If you have any questions, please let me know.


For questions, please contact our office.


With regards,


Jan Hemmers

Managing director

130 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page