top of page

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. De RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als je weet waar de risico’s liggen in je bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen.

RIE.jpg

Samenvatting RI&E

  • Duidelijke rapportage ondersteund met foto's en voorgestelde maatregelen

  • Compleet met ingevuld Plan van Aanpak

  • Korte lijnen, goede begeleiding door veiligheidskundige

  • Oplevering rapportage inclusief toetsing door onafhankelijk arbo kerndeskundige     

  • Afspraak op korte termijn, conceptrapportage binnen 3 weken 

  • Prijs op aanvraag (klik op oranje knop beneden)

RI&E

Vraag & antwoord

Vraag en antwoord

Wat is een RI&E en waarvoor dient het?
RI&E staat voor Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van mogelijke risico’s op de werkplek, op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van deze resultaten wordt een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de te nemen maatregelen. Door het uitvoeren van de maatregelen worden de arbeidsomstandigheden op de werkplek verbeterd.

Is de RI&E verplicht voor elke werkgever?
Ja, het opstellen van een RI&E is een verplichting voor elke werkgever, ongeacht hoe groot de organisatie is. Indien u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft kan gebruik worden gemaakt van een Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

 

Wanneer moet de RI&E getoetst worden?
Wanneer er binnen uw organisatie maximaal 25 personen (niet het aantal FTE’s maar daadwerkelijke personen) in dienst zijn, hoeft de RI&E niet altijd getoetst te worden door een gecertificeerde Arbodienst of Arbodeskundige. Voor sommige branches is een erkend branche RI&E-instrument beschikbaar, in dat geval hoeft de RI&E niet getoetst te worden wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt. Onze adviseurs gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden te bespreken en na te gaan of uw organisatie in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. 

Wat houdt een toetsing van de RI&E in? 
CCB Groep laat alle RI&E-rapportages waarvoor de toetsingsplicht van toepassing is, toetsen door een externe gecertificeerde Arbodeskundige. Tijdens de toetsing wordt de RI&E beoordeeld op volledigheid, prioriteitstelling, betrouwbaarheid, actualiteit en diepgang. U ontvangt na toetsing altijd een toetsingsbrief zodat kan worden aangetoond dat de RI&E aan de gestelde eisen voldoet.

 

Hoe wordt de RI&E uitgevoerd?
Het uitvoeren van de RI&E bestaat uit vier stappen. Onze werkwijze is als volgt:
1. Het verzamelen van gegevens zoals arbo- en verzuimbeleid, ziekteverzuimcijfers, etc.
2. Online enquête of interviews waarbij medewerkers hun bevindingen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf geven.
3. Interview(s) met directie/OR/preventiemedewerker over beleidsmatige onderwerpen.
4. Inspectie van het gebouw en de middelen (locatiebezoek) door een veiligheidskundige.

Op basis van bovenstaande werkwijze wordt een RI&E-rapportage opgesteld waarin een overzicht met knelpunten, te nemen maatregelen en een opzet voor het Plan van Aanpak is uitgewerkt.

Wat kost een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico’s binnen de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locaties. Voor een op maat gemaakte offerte, klik op knop "offerte aanvragen" hierboven.

Wat is een branche RI&E en maken jullie daar gebruik van?
Voor sommige branches is een erkend branche RI&E-instrument beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld door de branches. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een erkend branche RI&E-instrument, hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Indien mogelijk maken wij gebruik van deze erkende branche RI&E-instrumenten. Onze adviseurs gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden te bespreken en na te gaan of uw organisatie in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. 

Hoe lang is de RI&E geldig?
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet een werkgever over een actuele RI&E beschikken. Bij veranderingen in de organisatie zal de RI&E aangepast moeten worden. Denk aan het in gebruik nemen van nieuwe machines, een reorganisatie of een verbouwing. De praktijk leert dat het gebruikelijk is om na ongeveer 4 jaar de RI&E opnieuw uit te voeren (mits er niet eerder grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de organisatie). Het Plan van Aanpak is na 4 jaar niet altijd meer actueel, mogelijk zijn er veranderingen in wet- en regelgeving en zijn werknemers in- of uit dienst getreden.

Neem

contact

op

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

bottom of page