top of page

 Risico Inventarisatie & Evaluatie opstellen

Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. De Risico Inventarisatie en Evaluatie vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als je weet waar de risico’s liggen in je bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen.

 

Het is belangrijk dat het opstellen van de RI&E grondig gebeurd. Niet alleen voorkomt u hiermee een boete, belangrijker is dat veiligheidssituatie met uw werknemers door het opstellen van een RI&E wordt verbeterd.  Voor veel bedrijven is dit een lastig en tijdrovend klusje. Daarom ontfermen wij ons graag over het opstellen van een RI&E voor jouw organisatie. Schakelt u ons in voor het laten opstellen van uw RI&E, dan ontvangt u een duidelijke rapportage inclusief compleet ingevuld plan van aanpak en toetsing door een onafhankelijke arbo kerndeskundige.  Wilt u uw Risico Inventarisatie en Evaluatie laten opstellen door een deskundige partij? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

RIE.jpg

Samenvatting RI&E

  • Duidelijke rapportage ondersteund met foto's en voorgestelde maatregelen

  • Compleet met ingevuld Plan van Aanpak

  • Korte lijnen, goede begeleiding door veiligheidskundige

  • Oplevering rapportage inclusief toetsing door onafhankelijk arbo kerndeskundige     

  • Afspraak op korte termijn, conceptrapportage binnen 3 weken 

  • Prijs op aanvraag (klik op oranje knop beneden)

RI&E verplicht

Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie is verplicht ongeacht hoe groot een organisatie is. Indien u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft kan gebruik worden gemaakt van een Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RIsico Inventarisatie en Evaluatie. 

Bent u wel RI&E-plichtig, maar heeft u geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal. Kortom, een Risico Inventarisatie en Evaluatie opstellen is essentieel.

Risico inventarisatie laten opstellen bij CCB Groep

CCB Groep beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van arbo en veiligheid. Jaarlijks geven we zo’n 450 bedrijven advies op gebied van Risico Evaluatie en Inventarisatie. We zijn gericht op het opstellen van op maat gemaakte RI&E rapportages. Er zijn veel verschillende organisaties met verschillende wensen, situaties en risico’s. Standaard diensten en adviezen zijn daarvoor niet altijd geschikt. Wij nemen voor opstelling van Risico Inventarisatie en Evaluatie werkprocessen goed onder de loep en ontwikkelen een maatwerk plan.

 

Bij CCB Groep ontvang je binnen vier weken het Risico Inventarisatie en Evaluatie concept rapport. We starten met het maken van afspraken en het verzamelen van gegevens. Het gegevens verzamelen doen we voornamelijk door enquêtes en interviews af te nemen onder medewerkers en het opvragen van gegevens zoals arbo-en verzuimbeleid. Zodra we voldoende gegevens hebben verzameld gaan we aan de slag met de rapportage. Deze wordt met de organisatie gedeeld, waarna eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Het project wordt afgerond door het laten toetsen van de RI&E door een onafhankelijk deskundige.

 Toetsing RI&E

Zodra het Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport is opgesteld, kan het getoetst worden.  Tijdens de toetsing wordt de RI&E beoordeeld op volledigheid, prioriteitstelling, betrouwbaarheid, actualiteit en diepgang. U ontvangt na toetsing altijd een toetsingsbrief zodat kan worden aangetoond dat de RI&E aan de gestelde eisen voldoet.

 

RI&E toetsing is alleen verplicht wanneer je meer dan 40 uur per week aan personeel in dienst hebt, je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt of wanneer je minder dan 25 medewerkers in dienst hebt en er geen erkend Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument is voor jouw branche.

 

CCB Groep laat alle Risico Inventarisatie en Evaluatie rapportages waarvoor de toetsingsplicht van toepassing is, toetsen door een externe gecertificeerde Arbodeskundige. Het toetsen van RI&E zit dus bij het pakket in.

RI&E

Vraag & antwoord

Vraag en antwoord

Wat is een RI&E en waarvoor dient het?

RI&E staat voor Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van mogelijke risico’s op de werkplek, op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van deze resultaten wordt een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de te nemen maatregelen. Door het uitvoeren van de maatregelen worden de arbeidsomstandigheden op de werkplek verbeterd.

 

Hoe wordt de RI&E bij CCB Groep uitgevoerd?

Het uitvoeren van de RI&E bestaat uit vier stappen. Onze werkwijze is als volgt:

  1. Het verzamelen van gegevens zoals arbo- en verzuimbeleid, ziekteverzuimcijfers, etc.

  2. Online enquête of interviews waarbij medewerkers hun bevindingen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf geven.

  3. Interview(s) met directie/OR/preventiemedewerker over beleidsmatige onderwerpen.

  4. Inspectie van het gebouw en de middelen (locatiebezoek) door een veiligheidskundige.

Op basis van bovenstaande werkwijze wordt een RI&E-rapportage opgesteld waarin een overzicht met knelpunten, te nemen maatregelen en een opzet voor het Plan van Aanpak is uitgewerkt.

 

Wat kost een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico’s binnen de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locaties. Voor een op maat gemaakte offerte, klik op knop "offerte aanvragen" hierboven.

 

Wanneer ben je verplicht om RI&E te toetsen?

Wanneer er binnen uw organisatie maximaal 25 personen (niet het aantal FTE’s maar daadwerkelijke personen) in dienst zijn, hoeft de RI&E niet altijd getoetst te worden door een gecertificeerde Arbodienst of Arbodeskundige. Voor sommige branches is een erkend branche RI&E-instrument beschikbaar, in dat geval hoeft de RI&E niet getoetst te worden wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt. Onze adviseurs gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden te bespreken en na te gaan of uw organisatie in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. 

​​

Wat is een branche RI&E en maken jullie daar gebruik van?

Voor sommige branches is een erkend branche RI&E-instrument beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld door de branches. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een erkend branche RI&E-instrument, hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Indien mogelijk maken wij gebruik van deze erkende branche RI&E-instrumenten. Onze adviseurs gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden te bespreken en na te gaan of uw organisatie in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling. 

Hoe lang is de RI&E geldig?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet een werkgever over een actuele RI&E beschikken. Bij veranderingen in de organisatie zal de RI&E aangepast moeten worden. Denk aan het in gebruik nemen van nieuwe machines, een reorganisatie of een verbouwing. De praktijk leert dat het gebruikelijk is om na ongeveer 4 jaar de RI&E opnieuw uit te voeren (mits er niet eerder grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de organisatie). Het Plan van Aanpak is na 4 jaar niet altijd meer actueel, mogelijk zijn er veranderingen in wet- en regelgeving en zijn werknemers in- of uit dienst getreden.

Neem
contact
op

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

bottom of page